ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ανοίγει το παιχνίδι στη χρηματοδότηση αγροτών, νέα τραπεζικά πακέτα

0

Τη δική τους προσέγγιση στα θέµατα χρηµατοδότησης της αγροτικής δραστηριότητας παρουσιάζουν οι µεγάλες εµπορικές τράπεζες, οι οποίες πλαισιώνουν δοκιµασµένα προϊόντα αγροτικής τραπεζικής µε νέες λύσεις εγγυηµένου επενδυτικού κεφαλαίου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταγράφεται για τον κλάδο της αγροδιατροφής και για τους νέους αγρότες.

Οι αλλαγές που διαµορφώνονται στον τοµέα της Αγροδιατροφής είναι πολυδιάστατες και σχετίζονται µε δηµογραφικές, οικονοµικές, παραγωγικές, περιβαλλοντικές και εµπορικές παραµέτρους.

Η µείωση του πληθυσµού της χώρας επηρεάζει την εσωτερική αγορά και αυξάνει την ανάγκη για εξωστρέφεια. Η ένταση της αστικοποίησης του πληθυσµού διεθνώς και η ανάπτυξη του βιoτικού επιπέδου σε συγκεκριµένες χώρες θα µεταβάλλουν τη γεωγραφία της διεθνούς αγοράς τροφίµων και θα δηµιουργήσουν ελκυστικές αγορές και ευκαιρίες.

Η αλλαγή της δοµής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων θα επηρεάσει και τα εισοδήµατα  των παραγωγών. Η αναµόρφωση των καλλιεργητικών τεχνικών, που σχετίζονται µε τις εξελίξεις στην αγορά των γεωργικών εφοδίων και την υιοθέτηση της ευφυούς γεωργίας, θα αποτελέσει µεγάλη πρόκληση για τον έλεγχο του κόστους παραγωγής.

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής είναι δεδοµένο ότι θα επηρεάσουν πολυεπίπεδα την παραγωγή. Την ίδια στιγµή ο καταναλωτής θα αναζητά όλο και περισσότερο πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα, καθώς ενδιαφέρεται για την υγεία του. Τα δίκτυα διανοµής θα επιλέγουν τρόφιµα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας και αειφορίας, αλλά και µε διεθνείς πιστοποιήσεις.

Συνεπώς, oι δυνατότητες ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής συνδέονται πριν απ’ όλα µε την πλήρη αξιοποίηση της καλλιεργούµενης γης, από εκπαιδευµένους παραγωγούς σε νέες γεωργικές τεχνικές σύγχρονης τεχνολογίας. Γι’ αυτό, η είσοδος νέων αγροτών είναι καθοριστικής σηµασίας. Απαραίτητη είναι και η συνεργασία των αγροτών µέσα από συνεργατικά σχήµατα, συνεταιρισµούς ή οµάδες παραγωγών ή δοµές Συµβολαιακής Γεωργίας. Και αναµφισβήτητα, στα συνθετικά της επιτυχίας θα περιλαµβάνονται ο έγκαιρος προγραµµατισµός και η προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, επενδύσεις και εξωστρέφεια.

Η Τράπεζα Πειραιώς πιστεύει ότι η χρηµατοδότηση αποτελεί ζωτικής σηµασίας παράγοντα, για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα και θεωρεί ότι δεν πρέπει να λειτουργεί απλά ως ροή κεφαλαίων, αλλά να συµβάλει και στην επίλυση δοµικών προβληµάτων του.

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει λύσεις για ολοκληρωµένη κάλυψη βραχυπρόθεσµων και µεσοµακροπρόθεσµων αναγκών της γεωργικής εκµετάλλευσης. Στηρίζει τις επενδυτικές επιλογές του παραγωγού και την υλοποίηση  επιχειρηµατικών σχεδίων, επιχορηγούµενων ή µη. Και εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκµετάλλευσης µε µια σειρά από χρηµατοδοτικά εργαλεία.

Κορωνίδα η Συµβολαιακή Γεωργία

Κορωνίδα της χρηµατοδοτικής παρέµβασης της είναι το Πρόγραµµα Συµβολαιακής Γεωργίας, το οποίο παρέχει την απαραίτητη «στοχευµένη» ρευστότητα, στον κατάλληλο χρόνο, σε κάθε κρίκο της αλυσίδας. Το πρόγραµµα επενδύει στη δηµιουργία συνεργειών µεταξύ παραγωγών και µεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων που είναι πελάτες της, για να υποστηρίξει την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Στόχος της Τράπεζας είναι η συνεχής σηµαντική αύξηση των µεγεθών του Προγράµµατος και των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση του αειφορικού αποτυπώµατος των εκµεταλλεύσεων.

Η αξιοποίηση των ενεργών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις τη χώρας στην προσπάθειά της για δυναµική ανάπτυξη. Η Τράπεζα Πειραιώς, παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις και θεωρεί ότι η υλοποίηση των δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, της νέας ΚΑΠ- περιλαµβανοµένων αυτών της µεταβατικής περιόδου, καθώς και του Ταµείου Ανάκαµψης µπορούν να επηρεάσουν δοµικά την εικόνα του ελληνικού αγροτικού τοµέα µε ορίζοντα 10ετίας.

Στηρίζουµε χρηµατοδοτικά τα υγιή επενδυτικά σχέδια

Στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς είναι η έµπρακτη στήριξη όσων δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα µε νέες ιδέες, όσων καινοτοµούν, όσων δηµιουργούν πρωτογενή πλούτο. Πέραν των εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών προϊόντων, που σχεδιάζει και προσφέρει συνεργάζεται µε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς φορείς και αξιοποιεί, προς όφελος των πελατών της, το σύνολο των χρηµατοδοτικών εργαλείων που είναι διαθέσιµα στην αγορά.

Μέσω των συνεργασιών αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει χρηµατοδοτικές λύσεις, µε ευνοϊκούς όρους, σε αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισµούς και αγροτικές επιχειρήσεις. Πρόσφατα, η  Τράπεζα Πειραιώς, συµµετείχε στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης µε χαρτοφυλάκιο έως 200 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη αξιοποιεί τα προγράµµατα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως το Κεφάλαιο Κίνησης Covid-19, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (EaSI Μικροχρηµατοδότηση Αγροτών) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Άµεση ρευστότητα, εγγυηµένο αγροτικό κεφάλαιο στο πλάνο της Εθνικής Τράπεζας 

Της ∆ιονυσίας Παναγιωτοπούλου, Υποδιευθύντρια Υποστήριξης Εργασιών Αγροτικού Τοµέα της ∆ιεύθυνσης Προϊόντων ΜΜΕ & ∆ανείων Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας
Ποια είναι η δική σας προσέγγιση στα θέµατα χρηµατοδότησης της αγροτικής δραστηριότητας, πώς επιδρά η συµβολαιακή γεωργία και τι δείχνει το πλάνο σας για την τριετία;

Η Εθνική Τράπεζα εφαρµόζει διευρυµένο σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στην οικονοµική ενίσχυση των παραγωγών και των επιχειρήσεων του ευρύτερου αγροδιατροφικού τοµέα. Ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα συγκυρία, που η οικονοµία πλήττεται από την πανδηµία του Covid 19, υλοποιεί πλήθος παράλληλων ενεργειών µε κύριο στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών και την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Πιο συγκεκριµένα:

 • χρηµατοδοτεί παραγωγούς και µικροµεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την απόκτηση παγίων στοιχείων
 • προσφέρει χρηµατοδοτικά προγράµµατα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των επιχορηγούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ ή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: παροχή χρηµατοδότησης για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συµµετοχής ή έναντι επιχορήγησης, καθώς και τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών για λήψη προκαταβολής της επιχορήγησης (σύµφωνα µε τους όρους του εκάστοτε προγράµµατος)
 • διαθέτει την «Κάρτα του Αγρότη» σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία αποτελεί πρωτοποριακό τραπεζικό προϊόν που συµβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της ρευστότητας των παραγωγών
 • έχει αναπτύξει εξειδικευµένο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της Συµβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωµα παραγωγών, προµηθευτών και αγοραστών αγροτικών προϊόντων
 • προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πακέτο µε πλήθος τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, εναλλακτικά δίκτυα) που καλύπτουν τις συναλλακτικές ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα
 • στηρίζει τους παραγωγούς στην επιλογή των κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων και µεθόδων δράσης, µε στόχο τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των γεωργικών τους εκµεταλλεύσεων, καθιστώντας παράλληλα ανταγωνιστική την παραγωγική τους διαδικασία.

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζοντας ενεργά τον πρωτογενή / αγροτικό τοµέα, έχει αναπτύξει εξειδικευµένο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της Συµβολαιακής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει ολόκληρο το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωµα αγοραστών και προµηθευτών αγροτικών προϊόντων. Μέσω του προγράµµατος, χρηµατοδοτείται  µέρος του κόστους παραγωγής αγροτών ή κτηνοτρόφων, τα προϊόντα των οποίων θα αγοραστούν βάσει συµβολαίου αγοραπωλησίας από εµπορική ή µεταποιητική επιχείρηση.

Τα οφέλη για τους παραγωγούς που εντάσσονται στο πρόγραµµα είναι πολλαπλά, καθώς:

εξασφαλίζουν την αναγκαία ρευστότητα για τον καλύτερο προγραµµατισµό της παραγωγικής περιόδου

επωφελούνται των ευνοϊκών όρων χρηµατοδότησης, οι οποίοι είναι απόλυτα προσαρµοσµένοι στο καλλιεργούµενο προϊόν και στους όρους της συµφωνίας µε τον αγοραστή επιτυγχάνουν µείωση του κόστους παραγωγής µέσω της δυνατότητας άµεσης εξόφλησης εργατικού κόστους, αγορών εφοδίων και καυσίµων

χρησιµοποιούν τα ταµειακά τους διαθέσιµα για περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας τους

Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράµµατος κατά την προσεχή τριετία, µε διεύρυνση του αριθµού των παραγωγών που συµµετέχουν σε αυτό και  οι οποίοι προµηθεύουν µε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα τις συνεργαζόµενες εµπορικές και µεταποιητικές επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τοµέα.  

Κατά το τρέχον διάστηµα, πώς µπορεί στο πλαίσιο βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης να ικανοποιηθεί άµεσα η ανάγκη για ρευστότητα ενός παραγωγού;

Η «Κάρτα του Αγρότη» είναι ένα από τα προγράµµατα χρηµατοδότησης της Εθνικής Τράπεζας που απευθύνεται στον παραγωγό στον οποίο παρέχει πολλαπλά οφέλη για τη διευκόλυνση της παραγωγικής του διαδικασίας.

Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η Τράπεζα προσφέρει την «Κάρτα του Αγρότη», η οποία είναι  µια χρεωστική κάρτα αναλήψεων που συνδέεται µε ατοµικό τρεχούµενο λογαριασµό, στον οποίο πιστώνονται τα ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων που δικαιούται ο παραγωγός. Στον λογαριασµό χορηγείται όριο υπερανάληψης ανέξοδα, µε προνοµιακό επιτόκιο, το οποίο εξοφλείται από τις πιστώσεις της αγροτικής ενίσχυσης στο λογαριασµό. Η «Κάρτα του Αγρότη» παρέχει ουσιαστικά στον παραγωγό τη δυνατότητα προείσπραξης της επιδότησής του, λαµβάνοντας έως το 80% συνολικά της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης που δικαιούται κάθε χρόνο µε τη µορφή ορίου χρηµατοδότησης. Με τον τρόπο αυτό ο παραγωγός αποκτά άµεση ρευστότητα  για να καλύψει τις ανάγκες του από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές του εργασίες.

Αναλυτικότερα, µε την «Κάρτα του Αγρότη» και µέσω του λογαριασµού, ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης καθηµερινών συναλλαγών και πληρωµών όπως:

 • Αγορά µέσω EFT/POS και e-Commerce πρώτων υλών, λιπασµάτων, σπόρων, ζωοτροφών κ.λπ.
 • Προµήθεια καυσίµων και συντήρηση ή επισκευή µηχανηµάτων µέσω EFT/POS
 • Ασφαλιστικές εισφορές σε ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΕΦΚΑ και υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο (βεβαιωµένες οφειλές ∆ΟΥ, τέλη κυκλοφορίας, ΚΕΑΕΟ, κ.α.)
 • Λογαριασµοί ∆ΕΗ και λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ και ΤΟΕΒ που έχουν συνεργασία µε την Τράπεζα
 • ∆απάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήµου
 • Κόστος Αίτησης Αγροτικής Ενίσχυσης
 • Ανάληψης µετρητών έως το 10% του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού ορίου, µέσω του δικτύου ATM της Τράπεζας.

Βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει κάποιος την «Κάρτα του Αγρότη» είναι να δικαιούται Βασική Ενίσχυση για το 2021 και να έχει υποβάλει τη σχετική ∆ήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποια είναι τα αναπτυξιακά προγράµµατα που συνδέονται µε τη χρηµατοδοτική σας πολιτική στον πρωτογενή τοµέα;

Ενισχύοντας την προσέλκυση της νέας γενιάς στον τοµέα της γεωργίας και της βιοοικονοµίας και τη διευκόλυνση της τραπεζικής χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων αυτών, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείου ποσού 100.000.000 ευρώ το οποίο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηµατικών σχεδίων αγροτών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µέσω του Προγράµµατος «NBG Loan for Αgriculture and Bioeconomy». Το εν λόγω πρόγραµµα παρέχει στις επιχειρήσεις µειωµένο χρηµατοοικονοµικό κόστος, ιδιαιτέρως για τους νέους αγρότες που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, καθώς και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75.

Επιπλέον,  σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης δανείων µε ευνοϊκότερους όρους και σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα προϊόντα και Προγράµµατα. Ειδικότερα η Εθνική Τράπεζα συµµετέχει στο «Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης»,  έχοντας υπογράψει συµφωνία χρηµατοδότησης µε το ΕΤαΕ για χαρτοφυλάκιο ύψους 70 εκατ. ευρώ, µε στόχο τη χρηµατοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τοµέα και της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Μέσω αυτού του χρηµατοδοτικού εργαλείου, δίνεται η δυνατότητα σε:

 • αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισµούς, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών,
 • ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων

που πραγµατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις να χρηµατοδοτηθούν µε µειωµένο επιτόκιο σε σχέση µε υφιστάµενα προϊόντα χρηµατοδότησης µέσω διαθεσίµων της Τράπεζας.

Οι χρηµατοδοτήσεις χορηγούνται µε τη µορφή µακροπρόθεσµου δανείου παγίων για την κάλυψη των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020 (Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και µε τη µορφή κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιµη να συµµετάσχει στις νέες δράσεις στήριξης του αγροδιατροφικού τοµέα που πρόκειται να υλοποιηθούν από την Πολιτεία κατά το προσεχές διάστηµα, λόγω της τρέχουσας συγκυρίας, οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας και την άµβλυνση των επιπτώσεων που απορρέουν από την εµφάνιση και διασπορά του Covid 19.

Με τις δράσεις της, η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει έµπρακτα πως βρίσκεται και θα συνεχίσει να στέκεται µε υπευθυνότητα και συνέπεια στο πλευρό του Έλληνα αγρότη, ιδιαιτέρως κατά την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουµε.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας παρέχονται από τα αρµόδια τµήµατα του ∆ικτύου Καταστηµάτων της και στο www.nbg.gr.

Η Alpha Bank απευθύνεται στον αγροτικό κόσμο με συνέπεια και γνώση των αναγκών του

Ο αγροδιατροφικός τομέας έχει επιδείξει ανθεκτικότητα συγκριτικά με άλλους τομείς που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. Είναι ένα κλάδος ιδιαίτερα σημαντικός για την ελληνική οικονομία, εξαιτίας μίας σειράς παραγόντων όπως είναι η δυναμική ανάπτυξη της της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων που διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, ο εξαγωγικός προσανατολισμός των αγροτικών και επεξεργασμένων προϊόντων τροφίμων, καθώς και η σύνδεση της ελληνικής διατροφής με την υγιεινή μεσογειακή διατροφή που αποτελεί παγκόσμια τάση.

Παράλληλα, ο ελληνικός πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για βιώσιμη παραγωγή και ενσωματώνοντας κριτήρια που αφορούν στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι μία οικονομικά βιώσιμη, σύγχρονη και περιβαλλοντικά ασφαλής γεωργία που θα υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και θα αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).

Η Alpha Bank απευθύνεται στον αγροτικό κόσμο με συνέπεια και γνώση των αναγκών του, προσφέροντας σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις που διευκολύνουν και ενισχύουν το αγροτικό “επιχειρείν”.

Mε προηγμένα προϊόντα και σύγχρονες υπηρεσίες, η Alpha Bank βρίσκεται στο πλευρό του αγροδιατροφικού τομέα και στηρίζει όλα τα μέρη της αγροδιατροφικής αλυσίδας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών. Με τη σειρά “Alpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα” η Τράπεζα παρέχει σύγχρονες τραπεζικές λύσεις και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη συνολική κάλυψη των παραγωγικών αναγκών των αγροτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Επίσης, τα “Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας” αποτελούν την πλέον ολοκληρωμένη λύση χρηματοδότησης σε όλο το φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα, συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού συναλλακτικού κυκλώματος. Μέσω του Προγράμματος, ο αγρότης μπορεί να καλύψει μέρος του κόστους παραγωγής, να διαπραγματευτεί καλύτερες τιμές στην αγορά αγροεφοδίων, να βελτιώσει την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής εξασφαλίζοντας τη διάθεσή της σε προσυμφωνημένη τιμή, ενώ η εταιρεία/αγοραστής αποκτά τη ρευστότητα που χρειάζεται για την αγορά της απαιτούμενης αγροτικής παραγωγής και την έγκαιρη εξόφληση των αγροτών, χτίζοντας υγιείς σχέσεις συνεργασίας μαζί τους.

Ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό μέσο που ενισχύει τη ρευστότητα και μειώνει το κόστος παραγωγής είναι η

Κάρτα του Αγρότη, καθώς η χρήση της παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται στην αγορά.

Η Alpha Bank, σε συνεργασία με εταιρείες εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων, προσφέρει εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού στόλου και για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014 – 2020. 

Στο πλαίσιο παροχής μίας ολοκληρωμένης σειράς τραπεζικών λύσεων για την αγροτική επιχειρηματικότητα, η Alpha Bank επιπρόσθετα προσφέρει:

 • Λογαριασμό καταθέσεων “Alpha Προνομιακός Αγροτών” με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο για τους αγρότες, για την πίστωση των αγροτικών τους ενισχύσεων
 • “My Alpha POS” στις επιχειρήσεις εμπορίας αγροεφοδίων, με προνομιακή τιμολόγηση στην απόκτηση του τερματικού, χαμηλές προμήθειες στην εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες και δυνατότητα χρηματοδότησης τους με Κεφάλαιο Κίνησης, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών που διενεργούν από το τερματικό.
 • Προγράμματα Αγροτικών Ασφαλίσεων, παρέχοντας προστασία για τη συνολική διαχείριση και πρόληψη κινδύνων που αντιμετωπίζει η αγροτική εκμετάλλευση (ασφάλιση φυτικής παραγωγής, ζωικού κεφαλαίου, αγροτικών μηχανημάτων, αγροτικών κτηρίων, κ.λπ.).

Παράλληλα, η Alpha Bank έχει προβεί σε συνεργασία με το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Μικροχρηματοδοτήσεις EaSI και Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Του Δημήτριου Γάτου, Δ/ντη Εργασιών και Πιστοδοτήσεων/εκτελετικό Μέλος Δ.Σ.  

«Όπως είναι γνωστό ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ο αγροτικός κλάδος, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, σημαντικό εξαγωγικό χαρακτήρα και δυνατότητες περαιτέρω συνεισφοράς στο ΑΕΠ. Η σημερινή εικόνα του κλάδου εμφανίζει ορισμένες αδυναμίες, όπως είναι το περιορισμένο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η χαμηλή προστιθέμενη αξία της παραγωγής, το υψηλό κόστος των πρώτων υλών και η οριακή κερδοφορία. Οι διαγραφόμενες τάσεις της αειφόρου χρήσης πόρων, της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, της υιοθέτησης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, της γεωργίας ακρίβειας κλπ, αποτελούν μονόδρομο εξελίξεων και για τον συγκεκριμένο  κλάδο.

Οι βασικές ανάγκες χρηματοδότησης των αγροτικών επιχειρήσεων είναι :

–          η κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης, όπως είναι το κόστος προετοιμασίας, της αγοράς σπόρων, πολλαπλασιαστικού υλικού, αγροεφοδίων, ζωικού κεφαλαίου, εργατικών ετεροχρονισμού εισπράξεων πληρωμών και    

–          η κάλυψη των επενδυτικών αναγκών, όπως η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, ανέγερσης και εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του αγροτικού κλάδου προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων καλύπτοντας τις προαναφερθείσες ανάγκες. Αξιολογεί και παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικών δαπανών μέγιστης διάρκειας 15 ετών. Η αποπληρωμή των δανείων είναι ευέλικτη και προσαρμοσμένη βάσει του εξατομικευμένου συναλλακτικού κυκλώματος του πελάτη (πώληση προϊόντων, εισπράξεις επιδοτήσεων ΟΣΔΕ κλπ). Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του αγροτικού τομέα παρέχονται καταθετικοί λογαριασμοί και διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα, όπως ασφάλιση αγροτικών κτιρίων, θερμοκηπίων, μηχανημάτων, μεταφορών και αγροτικών οχημάτων και γενικής αστικής ευθύνης.

Ένα σχετικά πρόσφατο εργαλείο, το οποίο διασφαλίζει τους παραγωγούς και τις  μεταποιητικές μονάδες των agri – food προϊόντων ,  είναι η συμβολαιακή γεωργία, την οποία και στηρίζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας παρέχοντας στοχευμένες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση των ιδιωτικών συμφωνητικών. 

Η τράπεζα με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα  χρηματοδοτεί επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στα σχέδια βελτίωσης (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) όσον αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και της προεξόφλησης της δημόσιας δαπάνης. Αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις παρέχονται στο πλαίσιο των  προγραμμάτων LEADER, των δράσεων 4.2 καθώς και του Αναπτυξιακού Νόμου. Επίσης συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία συνδέονται με τη χρηματοδοτική πολιτική του πρωτογενούς τομέα, όπως είναι το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ESIF – EAFRD) και οι μικροχρηματοδοτήσεις (EIF – EaSI), αναλυτικά :       

 1. ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας υπέγραψε συμφωνία λήψης εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ – EIF) ύψους € 20 εκατ., στα πλαίσια σύστασης του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία , την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Στόχος της συμφωνίας είναι η παροχή ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση επενδύσεων του γεωργικού τομέα και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται είναι η 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων» και η 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)»

Το επιλέξιμο πελατολόγιο αφορά επαγγελματίες αγρότες, νέους αγρότες, ομάδες παραγωγών, αγροτικούς συνεταιρισμούς και μεταποιητικές επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων συγκεκριμένων κλάδων, ενδεικτικά : κρέατος, επεξεργασίας γάλακτος, αυγών, δημητριακών, οίνου, προϊόντων ελαιόλαδου, φρούτων, λαχανικών, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών κλπ.  

Οι κυριότερες επιλέξιμες δαπάνες είναι η αγορά ενσώματων ή ασώματων στοιχείων ενεργητικού, την απόκτηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού (εφόσον  τεκμηριώνεται  στο  επιχειρηματικό σχέδιο), τον ΦΠΑ, την αγορά ζώντων ζώων, φυτών, τις δαπάνες φύτευσης κλπ.

Τα δανειακά  προϊόντα είναι :

Α) μακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο από € 10 χιλ. – € 5.000 χιλ.   και

Β) δάνεια κεφαλαίου κίνησης άμεσα συνδεδεμένα με τη στήριξη της επένδυσης ποσού : έως το 30% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο ποσό € 200 χιλ.)

Τα οφέλη που αποκομίζει το επιλέξιμο πελατολόγιο είναι :

–          η ευνοϊκή τιμολόγηση (έως 6,50%),

–          η παροχή περιορισμένων εξασφαλίσεων (έως 40% της συνολικής  χρηματοδότησης),

–          η αυξημένη διάρκεια των δανείων  (έως 15 έτη για τα μακροπρόθεσμα δάνεια και έως 5 έτη για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης)

–          Άμεση και ευέλικτη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης με την δυνατότητα Συμβουλευτικής Τραπεζικής.       

Στα πλαίσια του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και προκειμένου να ενισχυθούν οι αγροτικές – μεταποιητικές επιχειρήσεις  που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19 ξεκινά η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για ποσά μέχρι € 200.000. Η χορήγηση του κεφαλαίου κίνησης COVID 19 είναι ανεξάρτητη από την υλοποίηση επενδυτικών δαπανών και δεν απαιτείται η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου ούτε και η προσκόμιση απολογιστικών αποδεικτικών στοιχείων δαπανών.

 1. ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ EaSI 

Πρόκειται για δανειακό προϊόν που λαμβάνει την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στο πλαίσιο προγράμματος για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτομίας.

Χαρακτηριστικά δανείων :

–          Μέγιστο ποσό δανείου € 25.000. Το εν λόγω όριο δανεισμού αυξήθηκε σε € 50.000 μέχρι την 31/12/2021 , λόγω covid.

–          Διάρκεια έως 6 έτη,

–          Επιτόκιο έως 8,00%, 

–          Εξασφαλίσεις : έως το 50%.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι : 

–          πολύ μικρές επιχειρήσεις, ήτοι έως 9 εργαζομένους με κύκλο εργασιών και ενεργητικό που δεν ξεπερνά τα € 2 εκ.  (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και οι νεοφυείς επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης.

Επιλέξιμες συναλλαγές :

–          Χρηματοδότηση αναγκών που συμβάλλουν στον αναπτυξιακό χαρακτήρα της υφιστάμενης μικροεπιχείρησης όπως η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και οι δαπάνες κεφαλαίου κίνησης.  

 Αρκετοί από τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης συνάδουν με τους στόχους των παραπάνω προγραμμάτων, όπως είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ανθεκτικότητας των κύριων κλάδων της οικονομίας, η υποστήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, καθώς επίσης η ανάπτυξη της έρευνα και καινοτομίας.»    

Αγροτουρισμός: 5+1 κτήματα για διακοπές στη φύση -Θα ψήσετε ψωμί, θα ασχοληθείτε με καλλιέργειες

Previous article

Λουτράκι: Προτάσεις των «Ενεργών Πολιτών» για την αναδάσωση στην καμμένη περιοχή των Γερανείων

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *