ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ψηφιακή αναβάθμιση με επιδοτούμενο εξοπλισμό, κατάλληλες εφαρμογές

0

Εφαρµογές κινητού για αγρότες που θέλουν να λαµβάνουν άµεσα και έγκαιρα αποφάσεις για ψεκασµό, συστήµατα αποµακρυσµένης παρακολούθησης και αυτοµατισµών άρδευσης, αγροτικά drones για εφαρµογή ακριβείας εισροών και ψηφιακές τεχνολογίες στα τρακτέρ. Οι λύσεις αυτές είναι άµεσα διαθέσιµες στην Ελλάδα, µε τις επιδοτήσεις και τα προγράµµατα να ανοίγουν διάπλατα το δρόµο προς τη γεωργία ακριβείας.

του Γιώργου Κοντονή

Νέες τεχνολογίες πληροφορικής, smart farming και γεωργίας ακριβείας θα πρέπει να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στον επενδυτικό φάκελο των αγροτών που θα θέλουν να επιδοτηθούν από την ερχόµενη πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ στη νέα ΚΑΠ µετατρέπονται σε προαπαιτούµενο όχι µόνο για επιδοτήσεις του ΠΑΑ αλλά και στις άµεσες ενισχύσεις. Ενδιάµεσα έρχεται να «κουµπώσει» και το Ταµείο Ανάκαµψης το οποίο προβλέπει χρηµατοδότηση 47 εκατ. ευρώ για τον «Ψηφιακό Μετασχηµατισµό της Γεωργίας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα ερχόµενα Σχέδια Βελτίωσης, αυτά πλέον θα τιτλοφορούνται «Υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιµότητα και την ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων». Όπως αναφέρει λοιπόν και το όνοµά του, το ενδιάµεσο πρόγραµµα θα έχει σαν στόχευση τις καινοτόµες επενδύσεις κάτι που αναµένεται να φανεί κυρίως στη µοριοδότηση του Μέτρου των 180 εκατ. ευρώ. Καινοτόµα επένδυση µπορεί να είναι στη φυτική παραγωγή:

■ Συστήµατα πλοήγησης (GPS): Σύστηµα µηχανικής διεύθυνσης, αυτόµατος πιλότος µε δυνατότητα πλήρους ελέγχου του συστήµατος διεύθυνσης του τρακτέρ.

■ Συστήµατα ελεγχόµενης µετακίνησης στον αγρό (tramlining): Τα συστήµατα tramlining µπορούν να είναι επιπλέον εξοπλισµός, ή να τοποθετηθούν ως πρόσθετα στις µηχανές σποράς σιτηρών. Έχουν τη δυνατότητα να αποµονώνουν ανά ορισµένες διαδροµές, 2 ή 3 σπαρτικά στοιχεία (µάτια) της µηχανής αφήνοντας άσπαρτες ζώνες πάνω στις οποίες θα κινούνται οι τροχοί του ελκυστήρα καθ΄ όλη τη µετέπειτα καλλιεργητική περίοδο.

■ Σπαρτικές µηχανές για απευθείας σπορά (εφαρµογή στην µέθοδο της ακαλλιέργειας).

■ Μηχανήµατα για κατεργασία του εδάφους σε λωρίδες.

■ Μηχανές µεταβλητής δόσης (µε GPS): Σε αυτές περιλαµβάνονται σπαρτικές, σετ σποράς, διανοµείς λιπασµάτων, ψεκαστικά κ.λπ.

Στη ζωική παραγωγή, καινοτόµα επένδυση µπορεί να είναι ροµποτικά συστήµατα άµελξης ή κατανοµής τροφής στο στάβλο, σύστηµα γαλακτοµέτρησης (αντί να µου δίνουν τα ζώα 100 κιλά να µου δίνουν 200 κιλά), σύστηµα αυτόµατης καταγραφής βάρους, σύστηµα διαχείρισης σιλό, θερµοστάτης παγολεκάνης γάλακτος (χτυπάει αλάρµ όταν πάει να χαλάσει το γάλα), ηλεκτροφόρα περίφραξη, µηχάνηµα για ηλεκτρονική διάγνωση µαστίτιδας, ηλεκτρονική διαχείριση σιτηρεσίου, υγρασιόµετρο σπόρων, χόρτων, ενσιροµάτων κ.λπ..

Το ύψος της ενίσχυσης κυµαίνεται µεταξύ 40- 80% και είναι ιδιαίτερα αυξηµένο για τους Νέους Αγρότες.

Με προσανατολισµό τη γεωργία ακριβείας και η ενίσχυση σχηµάτων από το Ταµείο Ανάκαµψης

Με συνολικό προϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ και µε προσανατολισµό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, αναµένεται να προκηρυχθεί εντός του έτους και η ∆ράση του Ταµείου Ανάκαµψης µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός του πρωτογενούς τοµέα». Θα υπάρχει σαφής διαχωρισµός των επενδυτικών σχεδίων σε επίπεδο γεωργικής εκµεταλλεύσεων τόσο σε όρους προϋπολογισµού όσο και δικαιούχων µεταξύ Ταµείου Ανάκαµψης και Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης έχουν ελάχιστο προϋπολογισµό 1 εκατ. ευρώ και ως δικαιούχους θα έχει αποκλειστικά συλλογικά σχήµατα και clusters επιχειρήσεων πρωτογενή, δευτερογενή /τριτογενή τοµέα. Το ύψος της ενίσχυσης θα κυµαίνεται µεταξύ 45-55%, ωστόσο τα παραπάνω δεδοµένα ενδέχεται να αλλάξουν κατά την προκήρυξη.

Ψηφιακή Γεωργιά απο το Ταμείο ανακαµψης

Το πρόγραµµα 47 εκατ. ευρώ για τον «Ψηφιακό Μετασχηµατισµό της Γεωργίας» του Ταµείου Ανάκαµψης αφορά τη δηµιουργία µιας τεχνολογικής πλατφόρµας και υποδοµής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισµού του πρωτογενή τοµέα. Περιλαµβάνονται εδώ: (α) Η υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων (πλατφόρµα που διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών αναγκαίων για εξαγωγές, σύστηµα Business Intelligence για εισαγωγές και εξαγωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων), (β) Η αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισµού χρήσιµου για την υποστήριξη του πρωτογενή τοµέα (µετεωρολογικό ραντάρ ζώνης X, σταθµοί τηλεµετρίας και τηλεχειρισµού, συστήµατα µη επανδρωµένων εναέριων οχηµάτων, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδοµές για την ανάλυσή τους κ.λπ.), και (γ) Η ανάπτυξη ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων (για τη νέα ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέµατα άρδευσης κ.λπ.). Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραµµα για το πότε θα ξεκινήσει η παραπάνω δράση και πώς ακριβώς θα εφαρµοστεί στην πράξη.

Εφαρµογές κινητού, drones και GPS µε διαρθρωτικά προγράµµατα και ενισχύσεις

Εξοπλισµός ακριβείας, ψηφιακές λύσεις και ειδική θρέψη υπεισέρχονται ως προαπαιτούµενα για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και ειδικότερα για το καθεστώς των οικολογικών σχηµάτων (νέο πρασίνισµα). Προφανώς για όσους δεν έχουν µυηθεί ακόµα στις τεχνολογίες αυτές, ή για εκείνους που δεν διαθέτουν την απαιτούµενη έκταση ώστε να αποσβέσουν γρήγορα το κόστος της επένδυσης, το ποσό της επιδότησης που προβλέπεται δεν µπορεί να αποτελέσει από µόνο του ικανή συνθήκη για τον εκσυγχρονισµό της εκµετάλλευσης. Για τους επαγγελµατίες όµως του χώρου των εκτατικών καλλιεργειών που παρακολουθούν από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η επιδότηση θα βοηθήσει για την κάλυψη του αρχικού κόστους που επιφέρει η χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών. Για παράδειγµα:

Αγρότης µε 300 στρέµµατα βάµβακος. Κατεβάζει την εφαρµογή γεωργίας ακριβείας στο κινητό του. Για την αγορά της εφαρµογής και τη διαχείρισή της σε συνεργασία µε αγροτικό σύµβουλο θα λάβει 3 ευρώ το στρέµµα. Ο καλλιεργητής αυτός διαθέτει σύγχρονο ψεκαστικό µε µπεκ µειωµένης διασποράς και τα υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών τα διαχειρίζεται ορθολογικά. Από εκεί έχει να λάβει ακόµα 4 ευρώ το στρέµµα. Το ψεκαστικό που διαθέτει, έχει τεχνολογία GPS για ακρίβεια στον ψεκασµό και αποφυγή διπλοπερασιάς, για το οποίο θα λάβει ακόµα 7 ευρώ το στρέµµα. Τέλος, για αυξηµένες αποδόσεις χρησιµοποιεί ειδική θρέψη µε προϊόντα βραδείας αποδέσµευσης ή παρεµποδιστές και βιοδιεγέρτες, λαµβάνονταςι 7,5 ευρώ το στρέµµα. Συνολική επιδότηση λοιπόν 6.450 ευρώ από τη δράση «Γεωργία Ακριβείας» του νέου πρασινίσµατος. Από εκεί και πέρα θα λάβει επιπλέον ποσά για άλλες δράσεις που θα επιλέξει από τον σχετικό κατάλογο και φυσικά τη βασική ενίσχυση.

Όσον αφορά τώρα τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ, εκεί θα υπάρξει ξεχωριστεί µέτρο επιδότησης µε 70% αποκλειστικά για επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής εκµετάλλευσης και αυτοµατοποίησης (συστήµατα τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συστήµατα έξυπνου ψεκασµού, ροµποτικά µηχανήµατα καταπολέµησης ζιζανίων) και εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας γενικότερα. Σε σχέση µε τα Σχέδια Βελτίωσης, η διαφορά είναι πρώτον στο ποσοστό επιδότησης που είναι οριζόντιο ανεξαρτήτου περιφέρειας και δεύτερον στις επιλέξιµες δαπάνες καθώς θα επιδοτούνται µόνο καινοτόµες επενδύσεις.

Γεωργία ακριβείας με John Deere και Agrotech

του Χαράλαµπου Μηλιώτη*

Μία πλήρη γκάµα εξοπλισµού γεωργίας ακριβείας προσφέρουν στους παραγωγούς η Agrotech S.A και η John Deere, την οποία συνοδεύουν µε υπηρεσίες και συνεχή υποστήριξη για την άρτια λειτουργία τους.

∆έκτες και οθόνες

Οι δέκτες και οι οθόνες της John Deere παρέχουν την υποδοµή εξαρτηµάτων για να γίνει ο παραγωγός πιο ανταγωνιστικός. Όλα τα αγροτεµάχια και τα γεωργικά µηχανήµατα µε αυτόν τον τρόπο βρίσκονται υπό έλεγχο σε µία εφαρµογή στο κινητό ή στον υπολογιστή µε σκοπό τον σχεδιασµό των ορίων των χωραφιών για τον πλήρη έλεγχο του χωραφιού µέχρι και την καθοδήγηση των παρελκοµένων.

Καθοδήγηση & Αυτοµατισµός µηχανηµάτων

Η John Deere προσφέρει πλήρη γκάµα ολοκληρωµένων συστηµάτων καθοδήγησης, από απλό χειροκίνητο έλεγχο έως πλήρως αυτοµατοποιηµένο. Η ακρίβεια ξεπερνά κάθε όριο κατατάσσοντας τα συστήµατα αυτόµατης καθοδήγησης AUTOTRAC της John Deere τα κορυφαία στον κόσµο. Για µεικτούς στόλους µηχανηµάτων, προσφέρει επίσης λύσεις για άλλες µάρκες ώστε να εξακολουθεί ο παραγωγός να απολαµβάνει τα οφέλη της καθοδήγησης και του αυτοµατισµού. Με δεδοµένα αισθητήρα σε πραγµατικό χρόνο και καταγραφή τοποθεσίας ο χρήστης κερδίζει πολύτιµες γνώσεις, και µπορεί να λάβει σηµαντικές πληροφορίες για να αποφασίζει βάσει δεδοµένων και να δηµιουργεί «σχέδια ακριβείας» για τις επόµενες εργασίες στο χωράφι. Μειώνεται µε αυτόν τον τρόπο το κόστος για λιπάσµατα, σπόρους, χηµικά και καύσιµα.

∆ιασυνδεδεµένη ∆ιαχείριση Αγρών
(Operations Center)

Το Κέντρο Επιχειρήσεων John Deere, το Operations Center, συλλέγει και δείχνει όλες τις πληροφορίες των µηχανηµάτων και του χωραφιού σας. Έτσι γρήγορα και εύκολα λαµβάνει σωστές αποφάσεις ο παραγωγός. Το Operations Center συνδέει µε τα µηχανήµατά και τους αγρούς από µια κεντρική τοποθεσία. Επιτρέπει επίσης να ανταλλάζει ο χρήστης απρόσκοπτα πληροφορίες µε τον αντιπρόσωπό, τη John Deere, ή άλλους έµπιστους εταίρους. Επίσης µπορεί να στέλνει δεδοµένα απευθείας από το κέντρο διαχείρισης στον γεωργικό του εξοπλισµό π.χ. τρακτέρ, θεριζοαλωνιστική κ.λπ.


Υπεύθυνος Γεωργίας Ακριβείας*

FMC

Νέα ψηφιακή εφαρμογή για smartphones και tablets ARC™ Farm Intelligence από την FMC

του Κώστα Αναγνώστου*


H είσοδος της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων στην γεωργία δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη. Η Γεωργία Ακριβείας όπως ονοµάζεται, µέσω ειδικά σχεδιασµένων εφαρµογών και παραµετροποιηµένων λύσεων, ενοποιεί τεχνολογία, γνώση και πληροφορία για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της γης. Έχοντας ως γνώµονα το σεβασµό στους διαθέσιµους πόρους, αξιοποιεί τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να εστιάζει στα σηµεία που χρειάζονται ειδικές µεταχειρίσεις και παίρνει αποστάσεις από τις παραδοσιακές καθολικές προσεγγίσεις του παρελθόντος, πάντα µε στόχο την αειφορία.

Η FMC πιστεύοντας ιδιαίτερα στις νέες προοπτικές και ευκαιρίες που ανοίγονται µέσω της Γεωργίας Ακριβείας, διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα που εδρεύει στην Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α και επενδύει κάθε χρόνο σηµαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη λύσεων που µπορούν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους

Το 2020 αποτέλεσε µια πολύ σηµαντική χρονιά για τον τοµέα Γεωργίας Ακριβείας της FMC, καθώς έκανε την πρώτη της εµφάνιση σε παγκόσµιο επίπεδο η νέα της εφαρµογή Arc™ farm intelligence. Μάλιστα η πρώτη χώρα στην οποία έγινε διαθέσιµη η εν λόγω εφαρµογή, ήταν η Ελλάδα.

Εφαρµογή Arc™ farm intelligence

Το Arc™ farm intelligence, αποτελεί την νέα πρόταση της FMC για την παρακολούθηση επιζήµιων εντόµων στο βαµβάκι, η οποία κτίστηκε πάνω στην πολυετή εµπειρία της εταιρείας στον συγκεκριµένο τοµέα. Καινοτόµο και φιλικό προς το χρήστη, το Arc™ farm intelligence, επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του πληθυσµού και της εξέλιξης των παρακολουθούµενων εντόµων και βοηθά τους παραγωγούς στην λήψη απόφασης για έγκαιρο και σωστό ψεκασµό. Η ανάπτυξη του βασίστηκε στα γερά θεµέλια του Evalio® Agrosystems και την πολύτιµη κληρονοµιά 10 ετών ποιοτικών ιστορικών δεδοµένων για τις κυριότερες βαµβακοπεριοχές της Ελλάδας.

Σκοπός της εταιρείας ήταν να δηµιουργήσει µια µοντέρνα εφαρµογή, άκρως λειτουργική και ευκολόχρηστη, την οποία ο κάθε χρήστης παραγωγός, έµπορος γεωργικών εφοδίων, ή σύµβουλος, θα µπορεί να συµβουλεύεται ανά πάσα στιγµή, µε την ευκολία του κινητού τηλεφώνου του (ή tablet).

Οι χρήστες του ARC™ farm intelligence µπορούν ανά πάσα στιγµή να:

■ ενηµερώνονται για την εξέλιξη της πτήσης του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού,

■ µελετούν τα αναλυτικά διαγράµµατα συλλήψεων,

■ έχουν πρόσβαση σε διαδραστικούς θερµικούς χάρτες που αποτυπώνουν την εξέλιξη της πτήσης σε µια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή,

■ βλέπουν αναλυτικό φωτογραφικό υλικό από τα σηµεία ελέγχου και τέλος,

■ να λαµβάνουν ενηµερωτικό µήνυµα SMS δύο φορές την εβδοµάδα σχετικά µε την εξέλιξη της πτήσης και τις προτεινόµενες ενέργειες, από τους ειδικούς της FMC.

Συνδυασµός µε Coragen® 20SC

Συνδυάζοντας αυτή την πληροφόρηση µε την απαράµιλλη αποτελεσµατικότητα του Coragen® 20SC, ο Έλληνας παραγωγός βαµβακιού έχει πλέον ό,τι χρειάζεται, ώστε να πετύχει βέλτιστο έλεγχο του πράσινου σκουληκιού και να θέσει τις βάσεις για µια µεγαλύτερη και ποιοτικότερη παραγωγή.

Κατά τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας της εφαρµογής στην Ελλάδα, η αµεσότητα ενηµέρωσης, η ευκολία χρήσης και ο µοντέρνος της σχεδιασµός, απέσπασαν θετικότατα σχόλια και κριτικές απ’ όλους όσους τη χρησιµοποίησαν, µε αποτέλεσµα το Arc™ farm intelligence να κάνει αµέσως την διαφορά µεταξύ των διαθέσιµων εργαλείων ενηµέρωσης για τις πτήσεις των παρακολουθούµενων εντόµων στο βαµβάκι.

Βραβευµένη εφαρµογή

Ως επιστέγασµα αυτής της προσπάθειας, στα Crop Science Awards 2021 η εφαρµογή ARC™ farm intelligence, κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης Καινοτοµίας στην Τεχνολογία Ψηφιακής Γεωργίας». Σηµειώνεται εδώ πως πυρήνας της εφαρµογής έχει σχεδιαστεί ώστε να διαθέτει µεγάλες δυνατότητες επέκτασης σε νέες καλλιέργειες και εχθρούς, προσθήκης νέων χαρακτηριστικών και σύνδεσης µε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρµες marketing και πωλήσεων. Ήδη για το 2022 γίνονται προσπάθειες να προστεθεί µια νέα καλλιέργεια ιδιαίτερα σηµαντική για την Ελλάδα, κάτι που θα οριστικοποιηθεί αργότερα µέσα στη χρονιά. Επιπρόσθετα, η εφαρµογή παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της, ώστε µε τις κατάλληλες ενέργειες η FMC να είναι σε θέση να την βελτιώνει διαρκώς και να προσφέρει ένα καλύτερο προϊόν προσαρµοσµένο απόλυτα στις ανάγκες των ανθρώπων που τη χρησιµοποιούν.

SynField

H γεωργία ακριβείας με το σύστημα SynField

του Δρ. Αρτέμη Βουλκίδη*

Η Γεωργία ακριβείας διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στις επενδύσεις που επιδοτούνται από τη νέα ΚΑΠ. Η ψηφιακή γεωργία στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών όπως η χρήση των Μεγάλων ∆εδοµένων (Big Data) και του ∆ιαδικτύου των Πραγµάτων (IoT), των τεχνολογιών Τεχνητής Νοηµοσύνης (ΑΙ) και Μηχανικής µάθησης, συνδυαστικά µε τα εργαλεία και τις υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας πέµπτης γενιάς (5G), προς όφελος του αγρότη.

Η εταιρεία Synelixis εδώ και χρόνια εξελίσσει και ενσωµατώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο σύστηµα ψηφιακής γεωργίας SynField. Στόχος του συστήµατος αυτού, η αξιοπιστία και η ευκολία στη χρήση, µε σκοπό την επίτευξη της µέγιστης αποδοτικότητας της καλλιέργειας. Επίσης, ο αγρότης εξοικονοµεί χρήµατα και πολύτιµους πόρους, ενώ παράλληλα κερδίζει και χρόνο, καθώς περιορίζεται σηµαντικά η φυσική του παρουσία µέσω της αποµακρυσµένης παρακολούθησης και της χρήσης αυτοµατισµών άρδευσης. Μέσω του συστήµατος SynField, γίνεται συλλογή και ανάλυση µεγάλου όγκου δεδοµένων της καλλιέργειας και προσφέρεται έτοιµη, αξιοποιήσιµη και ολοκληρωµένη λύση στον αγρότη.

Η ολοκληρωµένη λύση SynField (www.synfield.gr) εντάσσεται στον πυρήνα της ψηφιακής γεωργίας παρέχοντας σωστές, εύληπτες, εφαρµόσιµες και αποτελεσµατικές λύσεις και συµβουλές σε σχέση µε την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία.

Συγκεκριµένα, το SynField:

  • Αποτελεί αξιόπιστο και ολοκληρωµένο σύστηµα µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της απόδοσης της καλλιέργειας και την εξοικονόµηση νερού έως και 55 %
  • Προσφέρει ολοκληρωµένη διαχείριση άρδευσης και χρήση αυτοµατισµών, ώστε να µπορεί να γίνει και αποµακρυσµένα.
  • Εξασφαλίζει την παρακολούθηση της καλλιέργειας αποµακρυσµένα σε πραγµατικό χρόνο.
  • Υποστηρίζει τη διαχείριση των αγωγών ύδατος (γεώτρηση ή το δίκτυο άρδευσης και την κατανάλωση νερού) για τον έλεγχο των αντλιών νερού µε προγραµµατισµό της άρδευσης και τον συγχρονισµό µεταξύ των εµπλεκοµένων παραγωγών/αγροτών.
  • Με βάση το είδος της καλλιέργειας, το στάδιο ανάπτυξής της και τις τοπικές καιρικές συνθήκες παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης ασθενειών. Το σύστηµα προβλέπει µε υψηλό ποσοστό επιτυχίας ένα µεγάλο εύρος από τις ασθένειες που απαντώνται στην Ελλάδα, µε άµεσο όφελος τη στοχευµένη χρήση ψεκασµών.
  • ∆ιαθέτει εξατοµικευµένους και ευέλικτους αυτοµατισµούς. Οι ενεργειακά αυτόνοµες συσκευές SynField µπορούν να οδηγήσουν ένα πλήθος αυτοµατισµών και να αποστείλουν εξατοµικευµένες ενηµερώσεις µέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
  • Eπιτρέπει τη συνεργασία µεταξύ αγροτών και γεωπόνων στην επίβλεψη της καλλιέργειας.

To SynField έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα:

  • την ευελιξία και την ευκολία εγκατάστασης, υποστηρίζοντας άµεσα τη σύνδεση µε πλήθος αισθητήρων και αυτοµατισµών και µέσω ειδικά σχεδιασµένης εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα και ασύρµατης σύνδεσης Bluetooth επιτρέπει την άµεση επαναδιαµόρφωση και αντικατάσταση αισθητήρων/αυτοµατισµών και
  • την αξιοπιστία σε αντίξοες συνθήκες, τόσο λόγω καιρικών φαινοµένων
  • όσο και λόγω πιθανής έκθεσης σε χώρους επιβαρυµµένους από χηµικά (π.χ. ψεκασµοί, λιπάνσεις) χάρη στην ειδική κατασκευή της συσκευής.

Οι συσκευές SynField έχουν ήδη εγκατασταθεί και δοκιµαστεί επί σειρά ετών πολλές χώρες του εξωτερικού, αλλά και σε πλήθος αγροτεµαχίων σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.*Τεχνικός διευθυντή

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΟΤΕΙΤΑΙ

Εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας και εξοικονόµηση ύδατος

Με τη χρήση του SynField στην αυτοµατοποίηση και βελτιστοποίηση της καλλιέργειας, επιτυγχάνεται:

 Η παρακολούθηση της υγρασίας και των χαρακτηριστικών του εδάφους
σε πραγµατικό χρόνο: Για να λαµβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις άρδευσης
και λίπανσης.

 Η έγκαιρη διάγνωση δυσλειτουργιών (όπως διαρροή, απόφραξη) του αρδευτικού συστήµατος για να επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη λειτουργία του όλου συστήµατος.

 Ο αποµακρυσµένος έλεγχος της καλλιέργειας και της διαδικασίας άρδευσης (µέσω κανόνων) για να εξοικονοµούνται εργατοώρες από άσκοπες µετακινήσεις.

Η ολοκληρωµένη λύση SynField εντάσσεται στο µέτρο «ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» στο νέο ΠΑΑ για την επιδότηση µε 70% εξοπλισµού γεωργίας ακριβείας. Η επιδότηση αφορά δαπάνες µηχανολογικού εξοπλισµού γεωργίας ακριβείας και αποµακρυσµένου ελέγχου, επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής εκµετάλλευσης, αυτοµατοποίησης και εξοικονόµησης ύδατος.

Το σύστηµα SynField έχει εγκατασταθεί σε 8 χώρες, ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκε και σε αµπελώνες στη Σάµo, στα πλαίσια του έργου «Συλλογή και Ανάλυση ∆εδοµένων Γεωργίας Ακριβείας» (ΣΓΑ) που χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια του Β. Αιγαίου στα πλαίσια της δράσης 1.β.3 «ΕΠ Βόρειο Αιγαίο» 2014 – 2020.


XAG

Νέα επένδυση από TractorGPS που φέρνει την εταιρεία ψεκαστικών drone XAG

Με νέα επένδυση εισέρχεται στο 2022, ηTractorgps. Ως πρωτοπόρος στις αγροτικές καινοτοµίες εισάγει στην ελληνική αγορά την κορυφαία εταιρεία ψεκαστικών drone, XAG. Αυτή τη φορά η καινοτοµία έρχεται.. «από αέρος» µε στόχο την αποτελεσµατική εφαρµογή ψεκασµού, πλήρως αυτοµατοποιηµένα µε τα έξυπνα drone της XAG, τα οποία υπόσχονται ψεκασµό ακριβείας, εξοικονόµηση µε παραγωγικότητα εργασίας έως και 155 στρ./ώρα.

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται η νέα γενιά drοnes από τη XAG που ενσωµατώνει 4 εργασίες µέσα από µια συσκευή: ψεκασµός, λίπανση, σπορά και χαρτογράφηση φυτοϋγείας των καλλιεργειών µέσω των πατενταρισµένων τεχνολογιών RealTerra, RevoSpray και RevoCast, µε τις οποίες οι χρήστες µπορούν, χρησιµοποιώντας το ίδιο drone, πέραν του ψεκασµού να παράγουν υψηλής ευκρίνειας χάρτες, να κάνουν λίπανση ή σπορά κάνοντας χρήση λιγότερων εισροών σε µια ενιαία πλατφόρµα.

To δοκιµασµένο τετρακόπτερο, ισχυρό και ευέλικτο XAG P40

Το XAG P40 διαθέτει έξυπνο, αποτελεσµατικό και ευέλικτο σχεδιασµό και αποτελεί το σηµείο αναφοράς για τις τεχνολογίες προηγµένων αγροτικών drone σήµερα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

■ ∆ιπλά µπεκ ψεκασµού τεχνολογίας iRass και αντλία νέας γενιάς, υψηλής ροής µε δυνατότητα παροχής έως
10 λίτρα ανά λεπτό.

■ Ψεκασµός, λίπανση, σπορά και χαρτογράφηση µε ένα drone, χάρη στις τεχνολογίες RevoSpray, Revocast και RealTerra.

■ Αποσπώµενη δεξαµενή 20 λίτρων για ψεκασµό και δοχείο 25 κιλών για λίπανση και σπορά.

Αρχιτεκτονική µε 2 ή 4 έλικες

Με µόνο 2 ή 4 έλικες τα XAG προσφέρουν ακόµη µεγαλύτερη σταθερότητα πτήσης και µείωση κατανάλωσης ενέργειας. Ο σχεδιασµός διπλού έλικα εξασφαλίζει πιο συγκεντρωµένα καθοδικά ρεύµατα, υψηλότερη ενεργειακή και κινητική ευελιξία καθώς και 50% βελτιωµένη απόδοση ψεκασµού σε σύγκριση µε άλλα drones της αγοράς. Η παραγωγικότητα ψεκασµού µπορεί να φτάσει 155 στρέµµατα την ώρα.

Φυγοκεντρικά µπεκ iRASS

Τεχνολογία φυγοκεντρικών µπεκ Ψεκασµού iRass, µε πλάτος εργασίας έως 9µ. και επίτευξη καλύτερης διείσδυσης της σταγόνας στο φυτό καθώς µικραίνει το µέγεθος των σταγονιδίων από 90-550mm.

Ποια είναι η XAG

Η XAG ιδρύθηκε το 2007, µε έµφαση στην ανάπτυξη και παραγωγή γεωργικών drones, ροµπότ, αυτόµατων πιλότων για γεωργικά µηχανήµατα τεχνητής νοηµοσύνης και IoT για τη γεωργία. Κατέχοντας πάνω από το 50% του µεριδίου της αγοράς αγροτικών drone στην Κίνα, είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής αγροτικών drone στη διεθνή αγορά. Απασχολεί περισσότερα από 2.000 άτοµα προσωπικό και δραστηριοποιείται σε 42 χώρες. Πλέον, εισέρχεται στην ελληνική αγορά µέσω της συνεργασίας της
µε την TractorGPS.

Συνεργαζόµενη µε πολλές διεθνείς επιχειρήσεις µε µεγάλη επιρροή, η XAG στοχεύει να παρέχει στους αγρότες τις καλύτερες λύσεις για την προστασία των φυτών, την παρακολούθηση των καλλιεργειών και τη διαχείριση της φάρµας. Μέσα στην τελευταία δεκαετία, η XAG έχει χαράξει µε επιτυχία ένα µονοπάτι στην Έξυπνη και Αειφόρο Γεωργία. Μερικοί από τους διακεκριµένους συνεργάτες της XAG είναι: το Ηarper Αdams University, η Ηuawei, η Corteva Agriscience, η Βayer και το Wageningen University.    


Αυτό το τασάκι είναι το πρώτο αντικείμενο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μέσω υπολογιστή

Previous article

Κιάτο: Ένοπλη ληστεία

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *