ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στον όμιλο Motor Oil πωλείται το 25% της Anemos έναντι €123,5 εκατ. (upd)

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ ενέκρινε την πώληση του εναπομείναντος ποσοστού 25% της εταιρείας ANEMOS RES στην εταιρεία Motor Oil Renewable Energy (MORE), θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο 2022 ολοκληρώθηκε η πώληση του 75% της ΑΝΕΜΟΣ RES προς την εταιρεία MORE.

Το τίμημα για το 25% το οποίο έχει συμφωνηθεί ανέρχεται σε €123.5 εκ., ήτοι αναλογικά το ίδιο για την αξία επιχείρησης (Enterprise Value) σε σύγκριση με την συναλλαγή πώλησης του 75%. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των δύο εταιρειών. Με την ολοκλήρωση της πώλησης η ρευστότητα το Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ υπολογίζεται να υπερβεί τα €650 εκατ.

Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της εκπεφρασμένης στρατηγικής της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την βέλτιστη διαχείριση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών της.

Η ανακοίνωση του ομίλου

«Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 15.12.2023, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αδείας για την σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018).

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε έγκριση για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την εταιρεία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (στο εξής «MORE»), σύμφωνα με την οποία:

Η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (123.059.250) της ANEMOS RES HOLDINGS ΑΕ, κυριότητος της Εταιρείας, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος εκατόν είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€123.520.000), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην από 14.12.2023 δεσμευτική προσφορά (η «Προσφορά»).

Η σύμβαση αγοραπωλησίας (εφεξής η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας») θα περιλαμβάνει συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγγυοδοτικές δηλώσεις με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως αυτές περιγράφονται στην Προσφορά.

Οι παραπάνω όροι της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτής είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

Η έγκριση της ως άνω σύμβασης παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η προαναφερόμενη συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της προαναφερόμενης συναλλαγής».

Τι ανακοίνωσε η Motor Oil

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την απόκτηση του υπόλοιπου 25% των μετοχών εκδόσεως της ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. (αριθμός μετοχών προς απόκτηση: 123.059.250) ιδιοκτησίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. έναντι ποσού Ευρώ 123.520.000. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής εκκρεμεί η λήψη των σχετικών εταιρικών αποφάσεων των δύο μερών καθώς και η οριστικοποίηση της σύμβασης αγοράς των ως άνω μετοχών.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία της συναλλαγής.

Πηγή: newmoney.gr 

Βράβευση νεοεισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Δερβένι

Previous article

Αύριο η Χειμερινή Συνάντηση Φιλαρμονικών – Η πλατεία θα γεμίσει μελωδίες!

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *