ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΨΑΡΙΟΥ Κορινθίας – Να ολοκληρωθεί σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου

Mε την υπ’ αρ.8/11-1-2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έγινε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης, η δημοπράτηση ...