ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες είναι οι διαδικασίες ελέγχου για τις ενισχύσεις και τα μέτρα στήριξης

0

Με νέα τροποποιητική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχων του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων και μέτρων στήριξης.

Με νέα τροποποιητική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχων του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων και μέτρων στήριξης.

Ο ειδικός διοικητικός έλεγχος αποσκοπεί στην επαλήθευση ή μη των δηλωθέντων στοιχείων για τη νόμιμη χρήση αγροτεμαχίων, που έχουν υποβληθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) με ευθύνη του γεωργού.

Για την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να ζητεί απευθείας από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή από τον ίδιο τον δικαιούχο τις πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της εξακρίβωσης των όρων επιλεξιμότητας για τη χορήγηση κοινοτικών ενισχύσεων.

Ειδικός διοικητικός έλεγχος καταγγελιών

Α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια

Ελέγχεται η ταυτοποίησή των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ με τα αναγραφόμενα στην βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του ελεγχόμενου ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου που διατίθενται από την ΑΑΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή, για το συγκεκριμένο έτος αιτήσεων.

Η ταυτοποίηση θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, όταν η συνολική έκταση του αγροτεμαχίου ή των αγροτεμαχίων που δηλώνονται με ένα ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ, είναι μικρότερη ή ίση με την έκταση της εγγραφής ακινήτου στην βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης με τον ίδιο ΑΤΑΚ, κατόπιν εφαρμογής επί αυτής του ποσοστού συνιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων τα αντίστοιχα κατά περίπτωση αγροτεμάχια μηδενίζονται ή μειώνονται αναλόγως των ευρημάτων του ελέγχου ταυτοποίησης και η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει τον ελεγχόμενο ότι μπορεί να υποβάλλει εάν το επιθυμεί ένσταση εντός 10 ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, ως συμπληρωματικά δικαιολογητικά που να περιλαμβάνουν ισχυρό νομικό τίτλο.

Τροποποίηση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προκειμένου να προστεθούν αγροτεμάχια, δεν γίνεται αποδεκτή μετά την 31η Μαΐου του συγκεκριμένου έτους αιτήσεων.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά η ένσταση απορρίπτεται και ενημερώνεται ο ελεγχόμενος για το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία που ακολουθεί μετά την ενημέρωση του ελεγχόμενου και η προσκόμιση παραστατικών εντός 10 ημερών αφορά διαδικασία ενστάσεων.

Β. Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια

1. Κατά τη διαδικασία ελέγχεται α) κατά πόσο είναι νομότυπο το παραστατικό χρήσης (μισθωτήριο) μη ιδιόκτητων (ενοικιαζόμενων) αγροτεμαχίων και β) η ταυτοποίησή των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ, στο μισθωτήριο και στην βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του ελεγχόμενου ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου που διατίθενται από την ΑΑΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή, για το συγκεκριμένο έτος αιτήσεων.

2. Αν στον ηλεκτρονικό φάκελο της ΕΑΕ επισυνάπτονται κενά αρχεία ή άλλα μη σχετικού περιεχομένου αρχεία, αντί των προβλεπόμενων παραστατικών, στα εν λόγω αγροτεμάχια η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται και δε γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν στο στάδιο των ενστάσεων.

3. Προκειμένου να είναι νομότυπο ένα παραστατικό χρήσης μη ιδιόκτητων (ενοικιαζόμενων) αγροτεμαχίων πρέπει να περιλαμβάνει όσα περιγράφονται στην κατ’ έτος εγκύκλιο – εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος:

  • να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας,
  • να αναγράφονται αναλυτικά τα  στοιχεία των αγροτεμαχίων  και το Α.Τ.Α.Κ.  όπου απαιτείται
  • να περιγράφεται το μίσθιο
  • να αναγράφεται η χρονική περίοδος της μίσθωσης,
  • να υπάρχουν οι θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής για καθένα από τους αντισυμβαλλόμενους. Ο Οργανισμός δεν οφείλει να ελέγξει την νομιμότητα της θεώρησης, παρά μόνο ότι υφίσταται.

4. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης δεν είναι νομότυπο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο/στα εν λόγω αγροτεμάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται, και η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει τον ελεγχόμενο ότι μπορεί να υποβάλλει εάν το επιθυμεί ένσταση εντός 10 ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο στάδιο υποβολής ενστάσεων, γίνονται αποδεκτά παραστατικά ενοικίασης, μόνο εφόσον αφορούν στους ίδιους συμβαλλόμενους, στα ίδια στοιχεία αγροτεμαχίων και στην ίδια χρονική περίοδο μίσθωσης.

5. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης είναι νομότυπο η επιτροπή ελέγχου, ελέγχει την ταυτοποίησή των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ, στο μισθωτήριο και τα αναγραφόμενα στην βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου που διατίθενται από την ΑΑΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή, για το συγκεκριμένο έτος αιτήσεων

6. Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων τα αντίστοιχα κατά περίπτωση αγροτεμάχια μηδενίζονται ή μειώνονται αναλόγως των ευρημάτων του ελέγχου ταυτοποίησης και η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει τον ελεγχόμενο ότι μπορεί να υποβάλλει εάν το επιθυμεί ένσταση εντός 10 ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας ο ίδιος ή ο εκμισθωτής για λογαριασμό του ελεγχόμενου, σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, συμπληρωματικά δικαιολογητικά, που να περιλαμβάνουν ισχυρό νομικό τίτλο για την κατοχή του αγροτεμαχίου την 31/5 του έτους αιτήσεων.

7. Η επιτροπή ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της και για διευκόλυνση του ελεγχόμενου λαμβάνοντας υπόψη την καταγγελία ή την εντολή ελέγχου να προσδιορίσει το συγκεκριμένο δικαιολογητικό που πρέπει να προσκομιστεί.

8. Η ενημέρωση του ελεγχόμενου που προβλέπεται στο εδάφιο 4 και εκείνη που προβλέπεται στο εδάφιο 6 συνιστάται να είναι ταυτόχρονη.

9. Στο στάδιο των ενστάσεων εφόσον προκύψει θέμα υπεκμισθώσεων αυτό θα εξεταστεί από την επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν ότι προβλέπεται στον αστικό κώδικα

10. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά μηδενίζεται το αγροτεμάχιο και ενημερώνεται ο ελεγχόμενος

11. Σε περίπτωση που η έκταση του αγροτεμαχίου που αναφέρεται στην περιουσιακή κατάσταση από την ΑΑΔΕ ή στα παραστατικά, μετά από την εφαρμογή του ποσοστού συνιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη, υπολείπεται της δηλωθείσας στην ΕΑΕ, ως ευρεθείσα έκταση στο πλαίσιο του ειδικού διοικητικού ελέγχου, θα καταχωρείται η μικρότερη έκταση που απορρέει από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του ανωτέρω σημείου. Η μίσθωση ενός αγροτεμαχίου από εκμισθωτή που κατέχει ποσοστό μικρότερο του 50% σε αγροτεμάχιο συνεπάγεται τον διοικητικό μηδενισμό της έκτασης του αγροτεμαχίου.

12. Σε περίπτωση που υφίστανται διαφορές στη δηλωθείσα τοποθεσία του αγροτεμαχίου στην ΕΑΕ με τη περιοχή-θέση-τοπωνύμιο που αναφέρεται στην περιουσιακή κατάσταση από την ΑΑΔΕ ή στο δικαιολογητικό του του εδαφίου 6 και εφ’ όσον το εν λόγω δικαιολογητικό δε συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο με το ΕΓΣΑ 87, η επιτροπή ελέγχου προσδιορίζει ως επιλέξιμο το εν λόγω αγροτεμάχιο, εφ’ όσον ταυτοποιείται σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας. Διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που περιγράφονται στην περιουσιακή κατάσταση ή στα παραστατικά του σημείου β, δε συνεπάγονται απόρριψη του αγροτεμαχίου, αλλά αντιμετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών, μετά από διερεύνηση που θα έχει ως κριτήριο την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες.

13. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η συνολική έκταση ενός αγροτεμαχίου που μισθώνεται σε περισσότερους του ενός υποβάλλοντες ΕΑΕ, όπως προκύπτει από την περιουσιακή κατάσταση από την ΑΑΔΕ ή το δικαιολογητικό του εδαφίου 6, υπολείπεται του αθροίσματος της έκτασης των τμημάτων του εν λόγω αγροτεμαχίου που δηλώνονται από τους μισθωτές στην ΕΑΕ, η ευρεθείσα έκταση προκύπτει με αναλογική περικοπή της έκτασης που δηλώνεται από τους μισθωτές, ώστε το νέο άθροισμα να ισούται με τη μικρότερη τιμή μεταξύ των υποβληθέντων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

14. Τροποποίηση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προκειμένου να προστεθούν αγροτεμάχια, δεν γίνεται αποδεκτή μετά την 31η Μαΐου του συγκεκριμένου έτους αιτήσεων.

15. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ενημερώνεται ο ελεγχόμενος εφόσον δεν έχει ενημερωθεί όπως αναφέρεται ανωτέρω, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων.

Πρώτες ημέρες του Μαΐου οι επεμβάσεις κατά της καρπόκαψας στις μηλιές

Previous article

Κοροναϊός: Πώς δρα το ισραηλινό φάρμακο – Εξηγεί ο γιατρός που το ανακάλυψε

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *